تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم های حاوی زعفران و سافرانال

تعیین خصوصیات و ارزیابی آثار ضد آفتاب نانولیپوزوم های حاوی زعفران و سافرانال

زعفران در طب سنتی کاربردهای فراوان دارد. زعفران دارای ظرفیت جذب اشعه فرابنفش است هدف از این مطالعه، تهیه تعیین خصوصیات و بررسی آثار ضدآفتاب نانولیپوزوم های حاوی عصاره زعفران و سافرانال موجود در زعفران بود.روش اجرا: فرآورده ها شامل نانولیپوزوم های تهیه شده از عصاره هیدروالکلی کلاله زعفران با غلظت های ۲، ۴، %۸ و هم چنین نانولیپوزوم های حاوی سافرانال یا غلظت های ۰.۲۵، ۰.۵ و %۱ بود. لوسیون استاندارد هموسالات %۸ نیز بر اساس استاندارد FDA به منظور تعیین SPFو مقایسه صحت روش تهیه شد.SPF فرآورده های تهیه شده به روش برون تن حلال رقیق شده با استفاده از معادله Mansur و همکاران و اندازه گیری جذب، به دست آمد.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که SPF نانو لیپوزوم های حاوی عصاره زعفران %۸ به صورت معنی داری بیش تر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت مشابه %۸ است. این نتیجه نشان می دهد زعفران می تواند به عنوان یک عامل ضد آفتاب عمل کند. این مطالعه هم چنین نشان داده SPF جز سافرانال موجود در زعفران با غلظت %۰.۵ و %۱ به صورت معنی داری بزرگ تر از SPF ماده ضد آفتاب استاندارد هموسالات با غلظت %۸ است. این نتایج نشان می دهد سافرانال موجود در زعفران دارای اثر ضد آفتابی بسیار بیش تر از ماده استاندارد هموسالات است. بنابراین جز سافرانال موجود در زعفران در صورت انکپسوله شده در لیپوزوم می تواند با غلظت بسیار کم اثر ضد آفتاب قابل توجهی داشته باشد.

 

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که نانولیپوزوم های حاوی عصاره زعفران می تواند به عنوان یک جاذب اشعه فرابنفش و ضد آفتاب طبیعی استفاده شود. همچنین با استفاده از نانولیپوزوم های حاوی سافرانال موجود در زعفران می توان با غلظت های بسیار کم به SPF بالایی دست یافت.

عنوان نشریه: پوست و زیبایی
اطلاعات شماره: بهار ۱۳۸۹، دوره ۱، شماره ۱، از صفحه ۲۰ تا صفحه ۲۷.