معرفی آزمایشگاه های تخصصی صباغ زاده

معرفی آزمایشگاه های تخصصی صباغ زاده

بازرگانی صباغ زاده دارای مجهز ترین آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران در ایران می‌باشد که کنترل کیفیت زعفران را براساس استاندارد ISO 3632-1 که شامل کلیه ویژگیها و درجه بندی زعفران می باشد انجام می گیرد.