اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی

اثر ضد باکتریایی عصاره های آبی و الکلی گلبرگ زعفران بر برخی از باکتری های بیماریزای غذایی

با توجه به نگرانی های عمومی درخصوص عوارض نگهدارنده های شیمیایی، تمایل به مصرف محصولاتی است که فاقد نگهدارنده هستند و یا در آنها از نگهدارنده های طبیعی مثل اسانس ها و عصاره های گیاهی استفاده شده است.هدف: در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره آبی، اتانولی و متانولی گلبرگ زعفران بر باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا تیفی موریوم، ای کولای O157:H7، لیستریا مونوسایتوژنز و باسیلوس سرئوس مورد بررسی قرارگرفت.
روش بررسی: در آزمایش غربالگری حساسیت باکتری های مورد مطالعه به روش انتشار دیسک بررسی شد. حداقل غلظت بازدارنده (MIC) به روش آگار دایلوشن و براث میکرودایلوشن مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: در روش انتشار دیسک سالمونلاتیفی موریوم حساس ترین باکتری و استافیلوکوکوس اورئوس و ای کولای مقاوم ترین باکتری تعیین شد. حداقل غلظت بازدارنده هر سه عصاره مورد مطالعه در مورد تمام باکتری های تحت آزمایش در روش آگار دایلوشن ۴۰ میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده میزان MIC عصاره های آبی و متانولی در روش میکرودایلوشن برای تمام باکتری های فوق ۴۰ میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد، در حالی که MIC عصاره اتانولی در مورد استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس و لیستریا مونوسایتوژن ۴۰ میلی گرم در میلی لیتر و برای باکتری های سالمونلاتیفی موریوم و ای کولای O157:H7 بیشتر از ۴۰ میلی گرم در میلی لیتر محاسبه شد.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که عصاره های گلبرگ زعفران می تواند به عنوان نگهدارنده طبیعی بر ضد باکتری های فوق مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از این عصاره ها را در مواد غذایی پیشنهاد می نماید.

 

ویرایش شده توسط مجموعه زعفران صباغ زاده

عنوان نشریه: گیاهان دارویی
اطلاعات شماره: بهار ۱۳۹۱، دوره ۱۱، شماره ۴۲، از صفحه ۱۸۹ تا صفحه ۱۹۶